Asante verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan.

Wij informeren u hier graag over.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 25/12/2023

Hoe komen wij aan u gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten, kopers op de website of bezoekers vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan bij bestelling van goederen, tijdens coaching sessies, persoonlijk, telefonisch of via e-mail.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om de aankoop van onze goederen en diensten te ondersteunen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn.

Wat doen wij met persoonsgegevens?

Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met al onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming.

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

  • U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier, boekhouder) hier toegang tot hebben (inzage);
  • U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);
  • U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn(vergetelheid);
  • U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);
  • U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere loopbaancentrum (dataportabiliteit);
  • U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);
  • U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings Autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo'n geval over informeren.

Beveiliging van gegevens

Persoonlijke informatie verzameld door Asante wordt opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet beschikbaar is voor het publiek. In het onwaarschijnlijke voorval van een 'datalek', wordt dit steeds gecommuniceerd binnen de 72 uur conform de wet rond de meldingsplicht.

Privacycommissie

Indien u het niet eens bent met onze procedures, of een klacht wilt neerleggen kunt u steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Wijzigen van dit privacy beleid

Asante heeft het recht om dit privacy beleid te allen tijde aan te passen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens?

Dan kunt u contact opnemen via mail naar info@asante.be